ກ່ຽວກັບເຮົາ

ABOUT US

ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮອບດ່ານກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບໍລິການ Cloud Server Platform, Data Center, System Network, Security ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການບໍລິການຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ວ່ອງ
ໄວ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

ວິໄສທັດ

ເອພີເນັດເວີກຄອມມູນີເຄເຊີນ & ເຕັກໂນໂລຊີ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ ຈະເປັນຜູ້ບຸກເບີກບໍລິການດ້ານສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບໍລິການດ້ານ ຄຣາວແພັດຟອມ ເພື່ອສັງຄົມລາວ ເຮົາຈະຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ຄວາມສຳເລັດຂອງທຸກໆຄວາມສຳເລັດ “ເພາະຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ ຄືຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ”.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາສ້າງສັນເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຄົນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ່ ຜ່ານບໍລິການ ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ຄວາມປອດໄພ ກ້າວໜ້າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາສັງຄົມ.

ຜິະລິດຕະພັນ

Product

RUK-COM Cloud LA

ບໍລິການ Cloud ຄົບວົງຈອນ ອຳນວຍຄວາສາດວກໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ເຮົາມີເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍໃຫ້ສ້າງລະບົບຄຣາວຢ່າງງ່າຍດາຍ ທັງປອດໄພໄດ້ມາດຖານສາກົນ